De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan.
Een opdracht wordt pas gestart na ontvangst van een door de klant gehandtekende prijsofferte via post, fax, e-mail of door het faxen of versturen van een officiële bestelbon van de klant.

Prijzen welke door Unshackled.Agency in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheidsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Unshackled.Agency meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.
De aangegeven leveringstermijnen zijn maar ter oriëntering en ter informatieve titel opgegeven en zijn door ons helemaal niet bindend. Het startpunt van de leveringstermijn is de datum van de orderbevestiging. Hoewel zorgvuldig berekend, is deze termijn maar bij benadering opgegeven. De klant zal de goederen dus niet mogen weigeren voor leveringen buiten de opgegeven termijnen. Een vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot boeten, of schadevergoedingen, behoudens door ons uitdrukkelijk aanvaard.
Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Unshackled.Agency en dit per aangetekende brief.

Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Oorlogen, stakingen, epidemieën, onderbrekingen in het vervoer, schaarsheid van de grondstoffen, braak aan materiaal en machines, belemmering voortkomend uit beslissingen van de overheden inzake vervoer, wisselkoers of interne economische reglementeringen, ongevallen of om het even welke andere oorzaken, alsook, toevallige oorzaken of geval van overmacht, machtigen ons de uitvoering van onze lopende overeenkomsten en contracten op te schorten en/of ze te laten uitvoeren zonder vergoeding noch schadeloosstelling. Elk geval van overmacht, zolang het duurt, schort de uitvoering van het contract op en verlengd de leveringstermijn met een even lange tijdsduur. In geen geval mag de klant gebruik maken van een vertraging in de levering om een bestelling op te zeggen of om te weigeren de goederen in ontvangst te nemen.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 10 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Unshackled.Agency tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Bij gebreke aan betaling van één factuur op de gestelde vervaldatum zullen alle andere facturen van rechtswege opeisbaar worden en zullen alle leveringen en prestaties uitsluitend tegen voorafgaandelijke contante betaling worden uitgevoerd.

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Unshackled.Agency, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Unshackled.Agency tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Unshackled.Agency toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@unshackled.agency. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@unshackled.agency. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . Unshackled.Agency behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Unshackled.Agency worden meegedeeld.

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Unshackled.Agency en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Unshackled.Agency of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unshackled.Agency de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
Wanneer de klant beelden gebruikt die door Unshackled.Agency werden aangekocht (stockbeelden) in functie van een specifiek project, kan Unshackled.Agency niet verantwoordelijk worden gesteld – door de eigenaar van deze beelden – voor dit gebruik vanwege de klant. Eventuele boetes die op zetel van Unshackled.Agency binnenkomen, worden dan ook aan de klant doorgerekend.

De klant zal aanduidingen van Unshackled.Agency of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Unshackled.Agency staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Unshackled.Agency geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
Unshackled.Agency behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.

Op alle overeenkomsten gesloten met Unshackled.Agency is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Unshackled.Agency zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brugge.
Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

Websites

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven toe Unshackled.Agency zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.

De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van Unshackled.Agency of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Unshackled.Agency.

De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever.
Een voorschot van 50% wordt betaald bij ondertekening van de offerte. Websites worden online geplaatst na betaling van het saldo. Zolang het saldo niet is betaald blijft de website onze eigendom.

Van zodra een opdracht is opgestart en deze wordt door de klant vroegtijdig geannuleerd, wordt het saldo van het aantal gepresteerde uren samengeteld en verrekend aan het op dat moment geldende uurtarief. Dit inclusief de verreden kilometers en de tijd gespendeerd aan briefings en vergaderingen betreffende deze opdracht. De klant maakt geen enkel aanspraak op het opvragen van enig element van de opdracht (zie auteursrechten)

Webhosting & domeinregistratie

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
Unshackled.Agency draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.
De klant zal Unshackled.Agency telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
In geen geval is Unshackled.Agency aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Unshackled.Agency kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Unshackled.Agency.

Goederen

Goederen worden geleverd zoals omschreven in de factuur of bestelbon.
Goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
De geleverde goederen blijven eigendom van Unshackled.Agency zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.
De gebreken aan de materie of de verborgen gebreken, ook de vergissingen van om het even welke aard, kunnen ons maar verplichten tot uitsluitend en alleen de vervanging van de door ons erkende defecte goederen en dat derhalve met nadrukkelijke uitsluiting van alle onkosten, vergoedingen of schadeloosstellingen dan ook. De terugzending van de goederen zijn aan onze voorafgaandelijke en geschreven instemming onderworpen. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van hun vervanging. Ze mogen niet beschadigd, noch omgevormd worden. Op ons verzoek moeten ze ons op onze kosten teruggezonden worden.

Laat ons u contacteren

Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactinformatie
Waarmee kunnen wij u helpen?
Heeft u nog bijkomende vragen?
Preferred Date and Time Selection